Besplatna knjižnica - Nove knjige

Društvo i odnos prema drogama - Dubreta, Nikša

EZIK: HRVATSKI
AUTOR: Dubreta, Nikša
ISBN: 9531690928
FORMAT: PDF EPUB MOBI MP3
DATUM OD: 2005
VELIČINA: 6,82

Svi oni Dubreta, Nikša Knjiga koju možete pročitati i preuzeti kod nas

CIJENA: BESPLATNO

O knjizi:

Upotreba marihuane i hašiša u radu se promatra kao glavni element analize odnosa društva prema drogama. Pri tome se upozorava da je taj odnos moguće izraziti u terminima sociokulturnog konteksta upotrebe droga kako na razini makro-sociološke analize (obilježja društva i kulture unutar kojih se upotreba odvija), tako i na razini mikro-sociološke analize (neposredni kontekst upotrebe). Među nekoliko razloga koji upućuju na važnost analize socio-kulturnog konteksta upotrebe droga, osobito se naglašava njegova uloga pri interpretaciji značenja djelovanja samih droga s ukazivanjem na potrebu prevladavanja pristupa koji bi djelovanje droga zasnivali isključivo na njihovim farmakološkim obilježjima. Nakon pregleda glavnih socijalno-teorijskih pristupa problemu prisutnosti droga u društvu, u radu se skicira sociokulturni kontekst upotrebe marihuane i hašiša u Hrvatskoj. On je definiran kao ambivalentan, pri čemu se se – na tragu polarizirajućih i kvaziideal-tipskih pojmovnih parova (retradicionalizacija-modernizacija, segmentarni i fragmentarni tipovi strukturiranja društva) – složenost društvene dinamike i njezinih kulturalnih učinaka, nadograđuje pojmovima normalizacije i na apstinenciju usmjerene societalne reakcije koje su definirane pripadajućim poddimenzijama. S druge strane, subjektivno iskustvo samih korisnika i njihovo djelovanje u svakodnevnom suodnošenju s datim sociokulturnim kontekstom zahvaćeno je kvalitativnim istraživanjem na planu mikro-sociološke analize i u zaključcima upućuje na relativizaciju i dekonstrukciju determinističkih koncepcija na području sociologije devijantnosti i subkultura mladih unutar kojih se upotreba spomenutih droga pretežno istraživala.