Besplatna knjižnica - Nove knjige

Posredovanje u prometu nekretnina - Bumči, K.

EZIK: HRVATSKI
AUTOR: Bumči, K.
ISBN: 9789537327347
FORMAT: PDF EPUB MOBI MP3
DATUM OD: 2008
VELIČINA: 11,6

Možete ga pronaći ovdje Posredovanje u prometu nekretnina knjiga

CIJENA: BESPLATNO

O knjizi:

novi propisi • sudska praksa • dvojbe u primjeni propisa Dje­lat­no­st pos­re­do­va­nja u pro­me­tu nek­ret­ni­na, do do­no{enja Za­ko­na o pos­re­do­va­nju u pro­me­tu nek­ret­ni­na (Nar. nov., br. 107/07), ni­je bi­la po­seb­no re­gu­li­ra­na, pa su se u toj dje­lat­nos­ti prim­je­nji­va­li op}i pro­pi­si ob­vez­noga pra­va ko­ji se sa­da prim­je­nju­ju sup­si­di­jar­no.Pred­met raz­mat­ra­nja u ovoj knji­zi su od­red­be Za­ko­na o pos­re­do­va­nju u pro­me­tu nek­ret­ni­na. Da­je se nji­hov pri­kaz, ko­men­tar te nužna ob­jašnje­nja i ob­raz­loženja, pot­reb­na za pro­vođenje Za­ko­na u prak­si. U za­seb­nim ra­do­vi­ma po­seb­no su ob­rađeni svi as­pek­ti i mo­gu}i slučaje­vi kod pro­me­ta nek­ret­ni­na. Ta­ko su ob­rađene od­red­be ko­je re­gu­li­ra­ju ugo­vor o pos­re­do­va­nju nek­ret­ni­na pre­ma Za­ko­nu o pos­re­do­va­nju nek­ret­ni­na, ali i od­red­be Za­ko­na o ob­vez­nim od­no­si­ma ko­je re­gu­li­ra­ju ugo­vor o pos­re­do­va­nju, a prim­je­nju­ju se sup­si­di­jar­no i na ugo­vor o pos­re­do­va­nju nek­ret­ni­na. Raz­mot­re­ni su i uv­je­ti ko­je mo­ra is­pu­nja­va­ti pos­red­nik i age­nt pos­re­do­va­nja nek­ret­ni­na da bi se mog­li ba­vi­ti tom dje­lat­nošću te po­ložaj pos­red­ni­ka ko­ji su se ba­vi­li pos­re­do­va­njem na dan stu­pa­nja na sna­gu Za­ko­na o pos­re­do­va­nju nek­ret­ni­na. Po­seb­na je te­ma pov­je­re­nje u zem­ljišne knji­ge i u sklo­pu nje od­go­da pov­je­re­nja kad se ra­di o nek­ret­ni­na­ma ko­je su bi­le u društve­nom vlas­ništvu te prob­lem bračne stečevi­ne. Od­go­vor­no­st pos­red­ni­ka za šte­tu, ele­men­ti mo­guće šte­te te is­ključenje i osi­gu­ra­nje od od­go­vor­nos­ti pos­red­ni­ka raz­mat­ra se, ta­kođer, kao za­seb­na te­ma. Vr­lo važna pi­ta­nja o ko­ji­ma se u knji­zi po­seb­no piše je­su pi­ta­nje le­ga­li­te­ta ob­je­ka­ta ko­ji su pred­met pro­m